Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hjellestad Seilforening | mai 20, 2019

Scroll to top

Top

Årsmøte HjS 2012

Innkalling til Årsmøte i Hjellestad Seilforening

Tirsdag 13. mars 2012 – kl. 19.00 – Sted: Hjellestadnaustet

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg
  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
  6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Forslag eller saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 28. februar 2012.

I henhold til vedtektene vil årsmelding/Naustposten være tilgjengelig på vår nettside www.hjs.no senest 6. mars 2012.

Styret